Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1332/QĐ-BNN-TCTL

1332/QĐ-BNN-TCTL

Ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT