Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1338/QĐ-BNN-TCCB

1338/QĐ-BNN-TCCB

Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua năm 2020

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT