Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1398/BNN-KHCN

1398/BNN-KHCN

Đề xuất sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT