Skip Ribbon Commands
Skip to main content

15/VBHN-BNNPTNT

15/VBHN-BNNPTNT

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

Thú y

Văn bản hợp nhất

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT