Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1719/QĐ-BNN-QLDN

1719/QĐ-BNN-QLDN

Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông)

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT