Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1776/QĐ-BNN-QLDN

1776/QĐ-BNN-QLDN

Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT