Skip Ribbon Commands
Skip to main content

185/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

185/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng, phương pháp thử được chỉ định tại Quyết định số 06/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 12/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Thủy sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT