Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1894/2022/QĐ-BNN-PC

1894/QĐ-BNN-PC

Ban hành Kế hoạch truyền thông,tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Pháp chế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT