Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1913/BNN-TT

1913/BNN-TT

cử thành viên tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Thanh tra

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT