Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2072/QĐ-BNN-QLDN

2072/QĐ-BNN-QLDN

Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT