Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2227/QĐ-BNN-KH

2227/QĐ-BNN-KH

Ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về "Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030"

Kế hoạch

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT