Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2304/TB-BNN-XD

2304/TB-BNN-XD

Ý kiến của TT Hoàng Văn Thắng trong đợt CT tại các tỉnh KVĐBSCL từ ngày 91/3/2018- 02/3/2018 và ngày 09/3/2018

Xây dựng cơ bản

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT