Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2462/BNN-KHCN

2462/BNN-KHCN

Báo cáo kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 06 tháng đầu năm 2021

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Thị Thanh ThủyVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT