Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2559/QĐ-BNN-TCCB

2559/QĐ-BNN-TCCB

V/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả tác dụng cấp Toàn quốc, cấp Bộ của Sáng kiến, Đề tài nghiên cứu khoa học

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT