Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2673/QĐ-BNN-PC

2673/QĐ-BNN-PC

Về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/06/2019; Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa

Pháp chế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng
Tiêu đề Kiểu liên quan
326/QĐ-BNN-PCVB được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

NỘI DUNG CHI TIẾT