Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2690/QĐ-BNN-KHCN

2690/QĐ-BNN-KHCN

phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu”

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT