Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2718/BNN-TC

2718/BNN-TC

Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019

Tài chính

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT