Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2720/BNN-TC

2720/BNN-TC

Thực hiện pháp điển về mục “Quản lý, sử dụng tài sản công”

Tài chính

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT