Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2765/QĐ-BNN-KHCN

2765/QĐ-BNN-KHCN

phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao”

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT