Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3148/BC-BNN-VPĐP

3148/BC-BNN-VPĐP

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

Nông thôn mới

Báo cáo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT