Skip Ribbon Commands
Skip to main content

321/QĐ-BNN-PC

321/QĐ-BNN-PC

Công bố danh mục VB QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ NNPTNT năm 2018

Pháp chế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT