Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3321/BNN-QLDN

3321/BNN-QLDN

Về tiền lương thực hiện năm 2019 (Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long)

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTĐặng Vũ TrânQ. Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT