Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3436/BNN-PC

3436/BNN-PC

V/v rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT