Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3459/BNN-VP

3459/BNN-VP

Về việc triển khai thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống hành chính Nhà nước

Văn phòng

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT