Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3576/QĐ-BNN-KHCN

3576/QĐ-BNN-KHCN

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT