Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3924/QĐ-BNN-TY

3924/QĐ-BNN-TY

Xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh động vật.

Thú y

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT