Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3947/QĐ-BNN-QLDN

3947/QĐ-BNN-QLDN

Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT