Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4395/BNN-QLDN

4395/BNN-QLDN

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT