Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4464/BNN-KHCN

4464/BNN-KHCN

V/v quản lý, tổ chức thực hiện đề tài KH&CN tiềm năng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Thị Thanh ThủyVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT