Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4653/QĐ-BNN-KHCN

4653/QĐ-BNN-KHCN

Phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê VN chất lượng cao"

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT