Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4657/BNN-QLDN

4657/BNN-QLDN

Về tiền lương thực hiện năm 2020 (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nôngnghiệp)

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà SơnPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT