Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4777/QĐ-BNN-QLDN

4777/QĐ-BNN-QLDN

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT