Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4879/QĐ-BNN-TC

4879/QĐ-BNN-TC

Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT