Skip Ribbon Commands
Skip to main content

489/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

489/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp)

Thủy sản

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT