Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5195/BNN-XD

5195/BNN-XD

V/v đánh giá kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT