Skip Ribbon Commands
Skip to main content

521/BNN-KHCN

521/BNN-KHCN

Về việc Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT