Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5341/BNN-HTQT

5341/BNN-HTQT

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA hàng Quý và thông báo đầu mối liên hệ báo cáo.

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT