Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5803/BNN-KH

5803/BNN-KH

Báo cáo tổng kết tình hình triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT