Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6225/BNN-PC

6225/BNN-PC

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn T. Kim AnhVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT