Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6402/BC-BNN-TTr

6402/BC-BNN-TTr

Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010

Thanh tra

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT