Skip Ribbon Commands
Skip to main content

650/QĐ-BNN-PC

650/QĐ-BNN-PC

Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Pháp chế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT