Skip Ribbon Commands
Skip to main content

679/BNN-PC

679/BNN-PC

V/v công bố, công khai các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT