Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7088/BNN-KH

7088/BNN-KH

Xuất DTQG vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT