Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7363/BNN-QLDN

7363/BNN-QLDN

Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu 2019

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT