Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7528/BNN-XD

7528/BNN-XD

V/v đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT