Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7584/BNN-TY

7584/BNN-TY

Báo cáo xuất cấp bổ sung vắc xin và hóa chất DTQG hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Thú y

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT