Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7653/TB-BNN-QLDN

7653/TB-BNN-QLDN

Kết luận cuộc họp thẩm định phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa theo NĐ 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Quản lý doanh nghiệp

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Quang HiểnVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT