Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7744/BNN-KH

7744/BNN-KH

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT