Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7747/TB-BNN-TCCB

7747/TB-BNN-TCCB

Thông báo Về nội dung và thời gian phỏng vấn xét tuyển công chức của Cục Bảo vệ thực vật

Tổ chức cán bộ

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT