Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7750/TB-BNN-TCCB

7750/TB-BNN-TCCB

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức của Cục Thú y

Tổ chức cán bộ

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT